Ne ūkio išmokos už pasirinkimą

2014–2020 m. BŽŪP įgyvendinimas

Bendra žemės ūkio politika po  m. ES institucijos įsipareigojo patvirtinti naują reformą, kuria būtų atsižvelgiama į — m. COMir ] ir pasiūlymas dėl naujosios — m.

ne ūkio išmokos už pasirinkimą prekyba slaptais apsaugos būdais

COM ]. Dauguma valstybių narių, išskyrus vieną Vokietijapasinaudojo galimybe gauti labai skirtingo lygio susietąsias išmokas, aštuonios iš jų nusprendė taikyti perskirstymo išmoką, o 15 valstybių narių pritaikė smulkiųjų ūkininkų sistemą. Be to, ekologiniu požiūriu svarbių vietovių pasirinkimas Sąjungoje labai skiriasi dažniausiai pasirenkamos vietovės, kuriose esama azotą fiksuojančių augalų: visos šalys, išskyrus Daniją, pasirinko šias vietoves ir tik aštuonios šalys į savo sąrašus įtraukė ir terasas.

Be to, 15 šalių pervedė sumas iš vieno ramsčio į kitą.

Per visą laikotarpį lėšų perkėlimo iš pirmojo ramsčio srities į antrojo ramsčio sritį grynasis balansas siekė maždaug 4 mlrd. Komisija nuo  m.

  • Prekyba y
  • Išmokos smulkiesiems ūkininkams: kam priklauso, kur kreiptis ir kada pasieks pinigines 19 LRT.
  • Užsidirbti pinigų naudojant dvejetainius opcionus yra lengva

Dvidešimt valstybių narių pasirinko įgyvendinti vieną nacionalinę programą, o aštuonios pasirinko naudoti daugiau negu vieną programą kurios leidžia, pavyzdžiui, geriau atsižvelgti į jų geografinę ar administracinę struktūrą žr. BŽŪP po  m.

Populiariausi

Vėliau Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės tęsė pradėtą veiklą: pradėjo svarstyti pagrindinius spręstinus žemės ūkio uždavinius nesąžininga prekybos praktika žemės ūkio maisto produktų grandinėje, klimato kaita ir vandens ištekliai, rizikos valdymas, susietųjų išmokų vaidmuo ir kt. Savo ruožtu Komisija  m. Per antrąją Korko konferenciją, kuri įvyko  m. Vykstant — m. Iš esmės, norint supaprastinti esamas priemones, siekta į galiojančius pagrindinius teisės aktus įtraukti techninius pakeitimus.

Europos Parlamentas, remdamasis žemės ūkio rinkų darbo grupės rekomendacijomis, pateikė papildomų pakeitimų, siekdamas patobulinti esamus mechanizmus.

Svarstoma, kurią tiesioginių išmokų schemą pasirinkti

Spalio mėn. Komisija surengė viešas konsultacijas dėl BŽŪP ateities, kurios buvo baigtos  m. Remdamasi jų rezultatais Komisija  m. Veikos požiūriu šiam dokumentui trūksta aiškumo, daugiausia dėmesio jame skirta žemės ūkio valdymui — paskelbtas radikalus Ne ūkio išmokos už pasirinkimą įgyvendinimo modelio pakeitimas.

Dalinkitės: Prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas Jau prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas. Deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus žemės plotus bus galima iki šių metų birželio 15 dienos. Pasėlių deklaravimo metu pareiškėjai, pateikę vieną paraišką, galės prašyti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų plotus, gyvulius mėsinius galvijus, pienines karves, pieninių veislių bulius, mėsines avis ir pienines ožkaspereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už ėriavedes, taip pat išmokų už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros — metų programos priemones.

Po Europos Parlamento savo iniciatyva parengto pranešimo H. Dorfmanno pranešimas dėl Komisijos komunikato  m. BŽŪP reformos buvo priimtas per patį nuosmukį.

Europos Komisija m.

Nuo to laiko ekonominė ir institucinė padėtis pasikeitė. Ekonomika vėl auga, tačiau vis dar labai lėtai.

Reikalavimai ir darbai tiesioginėms išmokoms gauti

Be to, dėl geopolitinių įvykių padidėjo rinkų netikrumas m. Kita vertus, pastebimas daugiašalės prekybos sąstingis, o dvišaliai susitarimai, kurių skaičius didėja, sėkmingai sušvelnina protekcionistines tendencijas ir prekybos ginčus. Be to, iškyla naujų uždavinių klimato kaitos ir tvarumo srityje, kurie yra susiję su Paryžiaus susitarimo COP 21 įsigaliojimu ir Jungtinių Tautų įsipareigojimais užtikrinti darnų vystymąsi, o technologinės naujovės, ypač skaitmeninė revoliucija, daro didelį poveikį maisto gamybai, perdirbimui ir paskirstymui.

ne ūkio išmokos už pasirinkimą kaip ir kur galiu užsidirbti pinigų internete

Pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl BŽŪP po  m. Komisijos pasiūlyme dėl — m. COM ] nustatytas būsimas žemės ūkio biudžetas. Žemės ūkio paketą sudaro ,2 mlrd. EUR palyginamosiomis  m. Remdamasi nauja DFP Komisija pateikė tris pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl — m. BŽŪP [ m. COMir ]. Reformos esmę sudaro BŽŪP įgyvendinimo modelis, orientuotas į rezultatus ir subsidiarumo principą suteikiant valstybėms narėms daug svarbesnį vaidmenį įgyvendinant intervencines žemės ūkio priemones.

Ateityje ES turėtų nustatyti esminius parametrus BŽŪP tikslus, pagrindinius reikalavimus, pagrindines pirmojo ir antrojo ramsčio intervencinių veiksmų rūšiso valstybės narės turėtų parengti daugiamečius strateginius planus konkretiems ir kiekybiniams bendru sprendimu priimtiems tikslams pasiekti. Būsimojoje BŽŪP daugiausia dėmesio būtų skiriama devyniems tikslams, atspindintiems jos ekonominį, aplinkosauginį ir socialinį bei teritorinį veiksmingumą.

Joje išliktų abu jos ramsčiai ir abu žemės ūkio fondai, skirti nacionalinėms programoms remti pasitelkiant įvairias priemones, pasirenkamas pagal integruotą požiūrį. Bet kokiu atveju tiesioginės išmokos atsietosios ir susietosios išliktų naujos BŽŪP prioritetu.

Be naujojo BŽŪP valdymo, kiti pagrindiniai reformos aspektai yra šie: pirmajame ramstyje tiesioginė parama perskirstoma pagal naują tvarką: Komisija siūlo sumažinti mokėjimus nuo 60  EUR ir nustatyti privalomą viršutinę ribą, kai sumos viršija   EUR vienam ūkiui. Be to, sektorių intervencinės programos iš bendro rinkos organizavimo BRO perkeliamos į naujus nacionalinius strateginius planus; naujos žaliosios struktūros sąranga ir valdymas, patikėti nacionalinėms valdžios institucijoms, tapo daug lankstesni.

Ji apimtų tris aspektus: naujas sąlygas privaloma, tačiau jų atskiros smulkios dalys lankstesnės ; klimato ir aplinkos programas jos būtų finansuojamos EŽŪGF lėšomis ir pakeistų dabartinę žalinimo išmoką ir agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemones [finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai EŽŪFKP lėšomis]; antrojo ramsčio pokyčiai: EŽŪFKP nebėra struktūrinis fondas pagal bendros sanglaudos politikos sistemą; bendro finansavimo norma sumažinama 10 procentinių punktų; Komisija, siekdama supaprastinimo, ne ūkio išmokos už pasirinkimą dėmesį skiria intervenciniams veiksmams, nors kai kurios priemonės tampa mažiau matomos pavyzdžiui, ekologinis ūkininkavimas ; programos LEADER taisyklės pereina į sanglaudos politikos taikymo sritį, nors ji finansuojama iš žemės ūkio biudžeto.

Vykstančios diskusijos Iš pirmųjų atsiliepimų apie Komisijos pasiūlymus matyti, kad plačiai pritariama siūlomiems tikslams, tačiau laikomasi labai skirtingų nuomonių dėl priemonių, kuriomis jie būtų įgyvendinami ir užtikrinamas valdymo paprastinimas ir veiksmingumas. Uždarbis internete be investicijų be registracijos nesutarimų kelia šie klausimai: numatytas BŽŪP biudžeto sumažinimas — m.

ne ūkio išmokos už pasirinkimą patikimiausios prekybos platformos

Reikia pažymėti, kad be susitarimo dėl finansų BŽŪP reforma, atsižvelgiant į didelį žemės ūkio priemonių svorį biudžete, negalės būti patvirtinta. Kaip ir tikėtasi, labai skirtingos nuomonės dėl būsimos biudžeto sistemos turėjo įtakos deryboms dėl žemės ūkio. Tarybai pirmininkaujanti Suomija bandė rasti kompromisą dėl — m. EUR žr.

ne ūkio išmokos už pasirinkimą padengto pasirinkimo sandorio

Po šios pirmosios nesėkmės ES valstybių ir vyriausybių vadovai vėl susitiko  m. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles Michel pateikė pasiūlymą, kuriuo, nors ir šiek tiek padidinamas bendras — m. Esant tokiai situacijai 27 valstybių narių atstovai baigė susitikimą nepasiekę jokio susitarimo.

Teisinis pagrindas

Vėliau Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas toliau — AGRI komitetas paskyrė pranešėjus kiekvienam teisės aktui: Esther Herranz Europos liaudies partijos frakcija — dėl naujosios BŽŪP struktūros; Ulrike Müller Liberalų ir demokratų aljansas už Europą — dėl naujojo ne ūkio išmokos už pasirinkimą reglamento; ir Eric Andrieu Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija — dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl bendro rinkos organizavimo.

AGRI komitetas balsavo dėl trijų pasiūlymų dalių. Be kitų priimtų pakeitimų, svarbiausi sprendimai buvo priimti šiais klausimais: bendras rinkos organizavimas: sustiprintos pasiūlos kontrolės priemonės kaip pieno dokumentų rinkinio tęsinys; patobulintos konkurencijos taisyklės siekiant toliau skatinti gamintojų organizacijas ir pratęstas vyno sektoriaus reguliavimo priemonių galiojimas; strateginiai planai: pradžia  m.

EUR suma. Po  m. Paskutinis derybų dėl žemės ūkio etapas sutaps su diskusijomis dėl Europos žaliojo kurso, kurios prasidėjo  m. Žaliajame kurse numatoma iki m. Tikimasi, kad  m. Pagal žaliąjį kursą priimtos gairės turės būti papildytos nacionaliniais strateginiais planais, kurie turi būti pateikti  m.