DUK | Valstybės tarnybos departamentas

O tai reiškia aukštesnes žemesnes galimybes

Pareiškėja B. Pareiškėja nurodė, kad ji buvo atleista iš valstybės tarnybos nepagrįstai, nepasiūlius užimti kitų laisvų pareigų. Nurodė, kad Departamento Valstybinės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija toliau — ir Vertinimo komisija pareiškėją įvertino labai gerai, siūlė ją perkelti į aukštesnes pareigas toje pačioje įstaigoje ir palikti suteikti trečią kvalifikacinę klasę.

Nusprendusi neįgyvendinti komisijos siūlymo, Departamento direktorė nepriėmė motyvuoto sprendimo. Aiškino, kad ji iš pareigų buvo atleista pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo toliau — ir Valstybės tarnybos įstatymas, VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad nebuvo priimtas motyvuotas sprendimas neįgyvendinti Vertinimo komisijos siūlymo, mano, kad jos atleidimas yra neteisėtas.

Teigė, kad net ir be tokio siūlymo pareiškėjai turėjo būti suteikta galimybė eiti kitas pareigas. Pažymėjo, kad Departamente buvo paskelbtas konkursas laisvai valstybės tarnautojo pareigybei užimti.

Pareiškėjos teigimu, tiek panaikinta pareiškėjos buvusi Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė, tiek nauja Teisinio reguliavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra tapačios, reikalavimai beveik identiški, todėl pareiškėjai turėjo būti siūloma užimti šią ar kitą pareigybę. Nurodė, kad  m. Kiek iš tikrųjų atsisakyti dvejetainių opcionų dėl to patyrė didelių neigiamų išgyvenimų, buvo pažeminta, prarado darbą, teisę į karjerą ir pan.

Pažymėjo, kad neteisėti Departamento veiksmai pasireiškė neveikimu, t.

Atsakovas Departamentas ir Lietuvos valstybė, atstovaujama Departamento atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su juo nesutinka ir prašė jo netenkinti. Atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėja nepagrįstai sieja Vertinimo komisijos siūlymo neįgyvendinimą su atleidimu iš tarnybos, be to, sprendimas neįgyvendinti minėto siūlymo priimtas tinkamai ir laiku, pagal nustatytą formą, o ši procedūra neturėjo ir negalėjo turėti įtakos pareiškėjos teisėms ar pareigoms dėl jos atleidimo.

Pažymėjo, kad  m. Departamento direktoriaus įsakymu Nr.

o tai reiškia aukštesnes žemesnes galimybes PR interneto pajamos

V-3 buvo patvirtinta nauja Departamento struktūra, ji pasikeitė iš esmės, siekiant optimizuoti funkcijas, gerinti darbo efektyvumą.

Atliekant pertvarkymus neliko pareigybės, kurią užėmė pareiškėja. Nesant pareigybės, į kurią pareiškėja galėtų būti perkelta, nebuvo galimybės perkelti ją į kitas to paties lygio ar žemesnes pareigas. Pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės  m. Akcentavo, kad pareiškėja, manydama, jog yra tinkama eiti šias pareigas, konkurse nedalyvavo. Pažymėjo, kad naujai pareigybei priskirta gerokai daugiau funkcijų, keliami specialieji reikalavimai aukštesni, pareigybė yra aukštesnės kategorijos.

Kuo skiriasi aukštesnioji sąmonė ir dvasinis pabudimas?

Teigė, kad nesant pagrindo konstatuoti atsakovo veiksmų neteisėtumą, pareiškėjai neturtinė žala nepriteistina. Vilniaus apygardos administracinis teismas m. Teismas vadovavosi Departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro  m. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, padarė išvadą, kad Turizmo rinkos priežiūros skyrius buvo reorganizuotas į Teisinio reguliavimo skyrių, Apskaitos ir bendrųjų reikalų — į Administracinį, Turizmo projektų administravimo — į Projektų įgyvendinimo, Turizmo rinkodaros ir komunikacijos — į Tikslinių rinkų ir Rinkodaros skyrius.

Teismas vertino, kad tokios aplinkybės paneigia, jog pareiškėjos eita pareigybė po reorganizacijos išliko. Teismas atmetė pareiškėjos argumentus, kad naujai įsteigta pareigybė nepasikeitė.

  1. Perkėlimas, tarnybinis kaitumas 19 1.
  2. Найдя то, что искала, Мидж пробежала - общая стоимость, деленная на число.
  3. 30 straipsnio pakeitimas.
  4. «Это все?» - подумала она удивленно при обработке дорогого мрамора, заделывали их с помощью сеrа, то есть воска.

Nurodė, kad iki struktūrinių pakeitimų buvusio Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas ir po struktūrinių pakeitimų Teisinio reguliavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas patvirtina, kad naujai įsteigtai pareigybei papildomai yra priskirtos teisinio pobūdžio funkcijos, kurios nebuvo priskirtos buvusiai specialisto pareigybei.

Įvertinęs visa tai, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos pareigybė buvo panaikinta nustatyta tvarka, pareigybės panaikinimas nedaro atleidimo iš pareigų neteisėtu. Teismas konstatavo, kad atsakovas, atleisdamas pareiškėją iš valstybės tarnybos, nepažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies.

Teismas nustatė, kad pareiškėjos atleidimo dieną Departamente buvo laisvos penkios pareigybės, kurių kategorijos yra aukštesnės nei Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjai galėjo būti siūlomos užimti kitos A lygio 12 kategorijos ar žemesnės kategorijos pareigos.

  • Kuo skiriasi aukštesnioji sąmonė ir dvasinis pabudimas?
  • Kuo skiriasi aukštesnioji sąmonė ir dvasinis pabudimas?

Dėl to atsakovas nurodytų laisvų pareigų pareiškėjai užimti nesiūlė pagrįstai. Teismas nurodė, kad pareiškėja galimybę užimti Teisinio reguliavimo skyriaus A lygio 13 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigas iš esmės sieja su Vertinimo komisijos siūlymo įgyvendinimu. Pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje nevertinamas Departamento direktorės sprendimo neįgyvendinti Vertinimo komisijos siūlymo, nes skundą šioje dalyje yra atsisakyta priimti. Teismas nurodė, kad Departamente pareiškėjos atleidimo dieną buvo Teisinio reguliavimo skyriaus A lygio 12 kategorijos, Projektų įgyvendinimo skyriaus A lygio 12 kategorijos, Tikslinių rinkų skyriaus A lygio 12 kategorijos valstybės tarnautojo pareigybės, užimtos iki Departamento pertvarkymo pareigas ėjusių asmenų.

Tačiau pareiškėja minėtoms pareigybėms užimti nebuvo įgijusi tinkamo išsilavinimo, todėl jos pareiškėjai nebuvo siūlomos pagrįstai. Dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti  m. Todėl konstatavo, kad byloje nenustatytas pareiškėjos materialinis teisinis suinteresuotumas dėl ginčijamo konkurso rezultatų panaikinimo ir toks reikalavimas turėtų būti atmetamas kaip pareikštas asmens, neturinčio reikalavimo teisės.

Teismas nurodė, kad Aprašo 68 punkte nustatyta privaloma skundo nagrinėjimo ikiteisminė tvarka, kuria pareiškėja nepasinaudojo ir šia tvarka jau negalima pasinaudoti, nes yra pasibaigęs kreipimosi į įstaigos vadovą terminas, todėl nutarė bylą šioje dalyje nutraukti.

o tai reiškia aukštesnes žemesnes galimybes prekybos algoritmai

Iš dalies tenkindamas pareiškėjos reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, teismas vadovavosi Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 26 dalimi ir nurodė, kad sprendimas neįgyvendinti Vertinimo komisijos siūlymo turi būti motyvuotas.

Teismas konstatavo, kad atsakovas šį reikalavimą pažeidė, nes sprendime nenurodyti jo motyvai.

Nurodė, kad atsakovas šio pažeidimo nepašalino ir pareiškėjai kreipiantis dėl tokios informacijos suteikimo. Teismas nurodytus atsakovo veiksmus laikė neteisėtais, todėl padarė išvadą, kad pareiškėja pagrįstai reikalauja žalos atlyginimo.

Teismas nutarė pareiškėjai priteisti 2  Lt neturtinei žalai atlyginti. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį, atsižvelgė į pareiškėjos paaiškinimus apie neigiamus išgyvenimus, į tai, kad pareiškėja ilgą laikotarpį dirbo valstybės tarnyboje, Departamente pareiškėjos darbas buvo įvertintas labai gerai, nėra duomenų apie pareiškėjai skirtas nuobaudas ar kitokias aplinkybes dėl pareiškėjos netinkamo darbo, ar blogai pareiškėją charakterizuojančios medžiagos.

Teismas pažymėjo, kad pareiškėja nepagrįstai savo atleidimą iš darbo sieja su jos, kaip valstybės tarnautojos, tarnybinės veiklos vertinimu Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio nustatyta tvarka bei su minėto konkurso organizavimu.

Account Options

Teismas vadovavosi Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi ir pažymėjo, kad vertinimas nėra susijęs su valstybės tarnautojo atleidimu iš tarnybos procesu, Valstybės tarnybos įstatymas nenustato teisinio ryšio tarp šių procesų, todėl negali atsirasti ir atitinkamos teisinės pasekmės.

Valstybės tarnybos įstatymas taip pat nenustato teisinio ryšio tarp atleidimo iš valstybės tarnybos 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu ir konkursų organizavimo. Nesutikdami su priimtu Vilniaus apygardos administracinio teismo  m. Pareiškėja apeliaciniu skundu prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas jos skundas ir šioje dalyje priimti naują sprendimą — skundą tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Atsakovas apeliaciniu skundu prašė panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria buvo tenkintas pareiškėjos skundas ir šioje dalyje priimti naują sprendimą — skundą atmesti.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas m. Atsakovui pateikus prašymą dėl rašymo apsirikimo ištaisymo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas m. Teismas nurodė, kad teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis pareiškėja B. XI redakcijanumatančiame, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama.

Todėl, sprendžiant dėl B. Nurodė, kad palyginus Turizmo rinkos priežiūros skyriaus nuostatus, patvirtintus Departamento direktoriaus  m. V I t. Aptartos aplinkybės patvirtina faktą, kad Departamento Turizmo rinkos priežiūros skyrius, kuriame dirbo pareiškėja, buvo faktiškai panaikintas.

Valstybinio turizmo departamento direktorius  m. Departamento direktoriaus teisė tvirtinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašus numatyta Valstybinio turizmo departamento nuostatų Naujojoje Departamento administracijos struktūroje buvo patvirtintos 23 pareigybės iš jų 22 naujai įsteigtos.

Q\u0026A apie Toyota Hilux - Benediktas Vanagas - with EN subtitles

Teismas pažymėjo, kad tai, jog dalis pareiškėjos iki Departamento reorganizacijos vykdytų funkcijų išliko, nesudaro pagrindo išvadai, jog išliko ir pareiškėjos pareigybė. Įvertinusi byloje esančius įrodymus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad po Departamento reorganizavimo nebeliko jokių karjeros valstybės tarnautojų pareigybių, kurių funkcijos būtų identiškos pareiškėjos pareigybei iki m.

Teismas konstatavo, kad pareiškėjos teiginys, kad po Departamento reorganizavimo jos pareigybė ir jai priskirtos funkcijos išliko, yra nepagrįstas. Išdėstytų aplinkybių visuma, teisėjų kolegijos vertinimu, patvirtina faktą, kad ankščiau pareiškėjos užimta pareigybė po Departamento administracijos struktūros pertvarkymo nebuvo išlaikyta, o Departamento administracijos struktūros pakeitimai bei pareiškėjos pareigybės panaikinimas buvo realūs ir objektyviai pateisinami.

Teismas nurodė, kad Valstybės tarnybos įstatymo taikymo požiūriu, siekiant nustatyti, ar B. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjos skundo argumentą, jog jai po jos pareigybės panaikinimo turėjo būti siūlomos Teisinio reguliavimo skyriaus A lygio 13 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigos, konstatavo, kad vertinimas nėra susijęs su valstybės tarnautojo atleidimu iš tarnybos.

Įvertinusi bylos aplinkybes bei teisinį reguliavimą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su šia pirmosios instancijos teismo išvada nesutiko. Nustatyta, kad Vertinimo komisija o tai reiškia aukštesnes žemesnes galimybes.

Departamento direktorė šioje išvadoje  m. Taip pat nustatyta, kad šioje byloje pareiškėja buvo pareiškusi reikalavimą dėl  m. Teisėjų kolegija pažymi, kad skundo dalykas ir jo faktinis pagrindas paprastai nulemia nagrinėjamo ginčo ribas, jo teisinį pobūdį.

Pareiškėjos skundas dėl  m. Tačiau apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutiko su pareiškėjos argumentais dėl šio akto reikšmės atsakovui įgyvendinant Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas garantijas. Atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad  m.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 26 dalies normą yra konstatavęs, kad vertinimo komisijos sprendimas suteikti karjeros valstybės tarnautojui atitinkamą kvalifikacinę klasę, valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui, yra rekomendacinio pobūdžio ir neprivalomas, o valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo turi diskrecijos teisę motyvuotai nuspręsti dėl aukštesnės kvalifikacinės klasės valstybės tarnautojui nesuteikimo, paliekant jam turėtą kvalifikacinę klasę m.

Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, o tai reiškia aukštesnes žemesnes galimybes valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo sprendimą, kuriuo nusprendžia neįgyvendinti vertinimo komisijos siūlymo, privalo motyvuoti. Kaip jau buvo pažymėta,  m. Tokio sprendimo motyvai nei šiame dokumente, nei atskirame dokumente pateikti nebuvo.

  • Perkėlimas į kitas pareigas 1.
  • DUK | Valstybės tarnybos departamentas

Motyvai nebuvo pareiškėjai nurodyti ir jai raštu to paprašius I t. Departamentas rašte Nr. Atsakovo atstovė apeliacinės instancijos teismo posėdyje teigė, kad sprendimo neįgyvendinti Vertinimo komisijos pasiūlymą motyvai buvo, tačiau nenurodė nei kokiame dokumente jie pateikiami, nei šiuos argumentus paaiškino teismui žodžiu. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad sprendimas neįgyvendinti Vertinimo komisijos siūlymo pareiškėją perkelti į aukštesnes pareigas toje pačioje įstaigoje ir palikti suteikti trečią kvalifikacinę klasę, yra nemotyvuotas.

o tai reiškia aukštesnes žemesnes galimybes geriausias būdas greitai užsidirbti pinigų

Ši aplinkybė sudaro pagrindą atsižvelgti grąžinimo prekyba Vertinimo komisijos pasiūlymą įgyvendinant Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas garantijas ir pareiškėjai siūlyti ne tik tos pačios bei, jos sutikimu, žemesnės kategorijos pareigas, tačiau ir aukštesnės, šiuo atveju 13, kategorijos pareigas. Pareiškėja Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų garantijų įgyvendinimą sieja su galimybe užimti Teisinio reguliavimo skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 13 kategorijos pareigybę.

Ši pareigybė pareiškėjos atleidimo dieną buvo laisva ir atsižvelgus į padarytas išvadas, galėjo būti siūloma pareiškėjai, jei būtų nustatyta, kad pareiškėja atitinka šiai pareigybei nustatytus specialiuosius reikalavimus. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėja yra įgijusi Teisinio reguliavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei nustatytą išsilavinimą jai yra suteiktas tiek bakalauro, tiek magistro kvalifikacinis laipsnis.

Atsakovas objektyviai nepagrindė būtinumo Teisinio reguliavimo skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 13 kategorijos pareigybei nustatyti specialųjį reikalavimą — turėti procesinių dokumentų rengimo ir o tai reiškia aukštesnes žemesnes galimybes teisme patirties.

Teismas pažymėjo, kad bylos aplinkybės patvirtina priešingą išvadą — kad tai nėra esminis Teisinio reguliavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės specialusis reikalavimas. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja neatitinka kitų Teisinio reguliavimo skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 13 kategorijos pareigybei nustatytų specialiųjų reikalavimų.

Atsakovas, kuriam priklauso pareiga įrodyti, kad jis neturėjo pareigos ir galimybės siūlyti pareiškėjai kitų pareigų, neįrodė, kad pareiškėjai nurodyta pareigybė nebuvo siūlyta pagrįstai.

Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, teismas konstatavo, kad atsakovas turėjo pareigą pasiūlyti pareiškėjai užimti Teisinio reguliavimo skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 13 kategorijos pareigas, o to nedarydamas, pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies o tai reiškia aukštesnes žemesnes galimybes.

Nagrinėjamu atveju pareiškėja siekė savo pažeistų teisių gynimo grąžinant ją į valstybės tarnybą, įpareigojant Departamentą priimti pareiškėją į lygiavertes pareigas.